Общи условия страница 1

Общи условия за ползване на уебсайта „Купувалник”

 

 

Благодарим Ви, че избрахте да посетите нашия сайт kupuvalnik.com, предлагащ платформа за безплатни обяви и покупко-продажба на стоки и услуги.

Моля, преди да предприемете каквито и да е действия, прочетете внимателно общите условия и правилата за ползване на сайта.

 

Настоящите „Общи условия” за ползване на уебсайта „Купувалник” (Общи/те условия) уреждат взаимоотношенията между потребителите на уебсайта - от една страна и от друга: Адвансед Кодинг Ентърпрайз“ ООД, с адрес на управление:Бургас, жк. Славейков,  e-mail за контакт: office@ace-web.biz  – собственик и администратор на сайта (наричано по-долу Адвансед Кодинг Ентърпрайз“ ООД  или Администратор/а).

 

Всяко лице, получило достъп до уебсайта „Купувалник”, приема и се съгласява със следното:

 

1.Цялото техническо съдържание на уебсайта „Купувалник” е предмет на авторско право с всички запазени за собственика на сайта Адвансед Кодинг Ентърпрайз" ООД авторски права.

2. С посещението на всяка интернет страница или подстраница на уебсайта „Купувалник” или регистрация за каквато и да е интерактивна функционалност се счита, че Вие се съгласявате и приемате настоящите Общи условия за ползване.

3. В случай, че регистрирате свой акаунт или предприемете каквито и да е действия на страниците на уебсайта „Купувалник”, Вие сключвате договор с „Адвансед Кодинг ЕнтърпрайзООД,, за неопределен период от време. Договорът може да бъде прекратен със закриване на акаунта Ви, което се извършва при условията, посочени по-долу.

4. Всеки посетител може да преглежда или да отпечатва отделни страници и/или части от уебсайта „Купувалник” при условие, че не премахва бележките за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Прегледа или копирането по друг начин от уебсайта „Купувалник” не дава никакви права на собственост върху която и да е програма или материал или част от тях. Съдържанието на уебсайта „Купувалник” не може да се възпроизвежда (цялостно или на части), да се предава (по електронен или по друг начин), да се изменя, да се свързва или използва за каквато и да е публична или търговска цел, без предварително писмено разрешение от собственика „Адвансед Кодинг Ентърпрайз“ ООД

5. Политиките за ползване, а оттам и настоящите Общи условия могат да се променят от страна на собственика на сайта - „Адвансед Кодинг Ентърпрайз“ ООД, като потребителите ще бъдат своевременно уведомявани за промените чрез публикуването им на сайта.

6. Използваните по-долу в Общите условия термини и дефиниции имат следното значение:

Уебсайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

Интернет сайт е съвкупността от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра на потребителя, при изписване на електронния адрес kupuvalnik.com;

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайта kupuvalnik.com;

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството;

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач или предлагащ офертите си потребител-потенциален продавач), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и което, при наличие на интерес, е съгласно да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път;

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин;

Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни;

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;

Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни;

IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, посредством който компютър, Интернет страница или ресурс се асоциират с потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа;

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Администратора на сайта и останалите потребители;

Парола е код от цифри, букви и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и който, заедно с потребителското му име, служи за достъп на потребителя до акаунта му (потребителския му профил).

Акаунт (потребителски профил) е обособена част от уебсайта "Купувалник", съдържаща информация за потребителя, изисквана от Администратора, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Акаунтът обслужва и комуникацията между потребителя на уебсайта „Купувалник” и Администратора на същия.

Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайта „Купувалник” предоставяща публично информация за потребителя, с негово съгласие и включваща посочените от него име, евентуално възраст, рождена дата, пол, местоживеене, снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки/ продажби чрез платформата „Купувалник”, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в уебсайта „Купувалник”,незащитена от Закона за защита на личните данни.

Регистрация - Първоначално създаване на потребителски акаунт с парола и потребителско име за достъп до платформата „Купувалник“.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Купувалник – собственост на „Адвансед Кодинг Ентърпрайз“ ООД и защитена като продукт на авторско право интернет платформа под името „Купувалник”, за публикуване на обяви с оферти за покупко-продажби, работеща на домейна kupuvalnik.com

Продавач - Потребител, който предлага за продажба стоки и/или услуги в платформата „Купувалник”, отговарящ на условията за ползване на платформата, указани по-долу.

Купувач - Потребител, който купува стоки и/или услуги в платформата „Купувалник”, отговарящ на условията за ползване на платформата, указани по-долу.

Артикули - Стоки и/или услуги, които могат да бъдат предмет на покупко-продажба, съгласно Общите условия на платформата „Купувалник“.

"Наименование на домейн" е буквено или буквено-цифрово означение на електронен адрес, осигуряващ идентифицирането на ресурс, компютър или група компютри в интернет мрежа посредством стандартизиран интернет протокол за пренос на данни.
                         I.            Споразумение с потребителя/ договор за предоставяне на услуги.

Чл. 1. Сключване на Договор. От датата на регистрирането на акаунт или от започване ползването на услуги, предлагани от платформата Купувалник (което от двете настъпи първо), потребителят сключва договор за предоставяне на услуги с „Адвансед Кодинг Ентърпрайз' ООД за неопределено време.

Чл.2. Прекратяване на Договора. (1)Сключеният договор за предоставяне на услуги може да бъде прекратен по всяко време от страна на потребител. Прекратяването се осъществява със закриване на акаунта, чрез влизане в „Настройки”→ „Профил“ → „Изтрий профила“, като закриването на акунта се приема като заявка или едномесечно предизвестие за прекратяване на договора за услуги, считано от датата на закриването. В случай, че в момента на закриване на акаунта има активни оферти на потребителя на страниците на „Купувалник”, активните оферти веднага се спират, а договорът се прекратява след изтичане на един месец от спиране на последната активна оферта.

(2) Договорът може да бъде прекратен и от страна на Администратора, чрез прекратяване достъпа на потребителя до сайта и закриване на профила му, при констатирани закононарушения, при нарушения на настоящите Общи условия, при действия на потребителя, които застрашават останалите потребители на сайта, сигурността на сайта, които злепоставят и уронват престижа на собствениците на сайта и на другите лица, работещи там.

Чл. 3. В случай, че потребителят, закрил акаунта си в „Купувалник”, е осъществил покупко-пораджба чрез сайта, договорът му се прекратява в срок два месеца от последната реализирана покупко-продажба.

Чл. 4. Ако в следствие закриването на акаунта и прекратяването на договора от страна на потребител са възникнали щети за сайта, изразяващи се в дължими неустойки към други потребители и/или наложени глоби, потребителят, по чиято вина същите са възникнали носи изцяло отговорността за тяхното покриване, респ. възстановяване.

II. Условия за ползване на платформата „Купувалник“

Чл.5. Потребители на платформата „Купувалник” могат да бъдат:

(1) Физически лица, навършили 18 години.

(2) Платформата „Купувалник” може да се ползва и от юридически лица, регистрирани по Търговския закон, от дружества с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и от бизнес формирования, без статут на юридическо лице, регистрирани по ЗЗД.

Чл. 6Регистрация на потребител:

(1) Услугите предлагани от платформата „Купувалник“ могат да се ползват само след регистрация.

(2) При регистрацията потребителят избира какъв да бъде неговия профил – бизнес или на физическо лице.

(3) Потребителят еднократно може да промени профила си от бизнес на физическо лице или обратно, ако отговаря на съответните изисквания на настоящите Общи условия за извършване на промяната.

(4) При регистрация потребителите не могат да избират потребителско име, което напомня валиден или измислен уеб адрес, или име на общоизвестна, или ползваща се с известност търговска марка, или личност, или което е обидно и др. В подобен случай, Администраторът може да откаже регистрация и да посъветвапотребителя да промени потребителското си име.

(5) Администраторът може да промени профила на потребителя и без да го уведоми за това, когато това се налага от съображения за сигурност на потребителя, на други потребители и/или на сайта. Администраторът може и да блокира или прекрати профила на потребител, който системно нарушава правилата за публикуване на обяви, респ. предлага продукти и услуги, в противоречие с изискванията на платформата „Купувалник”.

(6) Потребителите на платформата „Купувалник“ трябва да се въздържат от злоумишлени действия при регистрирането си на сайта, от действия, които нарушават законите на Република България или такива, които нарушават добрите нрави, правата на друг/и потребител/и на платформата или собственика „Адвансед Кодинг Ентърпрайз'' ООД.

(7) При регистрация на потребител през която и да е от социалните мрежи приемането на настоящите Общи условия става автоматично.

(8) При регистрация на потребител на платформата „Купувалник”, той автоматично приема настоящите Общи условия, автоматично приемане на настоящите Общи условия има и когато потребител добавя нова или променя съществуваща вече обява.

III.            Услуги предоставяни на платформата „Купувалник“:

Чл. 7. Всеки посетител на сайта „Купувалник” може да разглежда публикуваните там обяви, без да е необходимо да се регистрира.

Чл. 8. При желание от страна на посетител да публикува обява или да се ползва от оферта, публикувана на сайта „Купувалник”, същият трябва да се регистрира, с което се приема, че е сключил договор за предоставяне на услуги в качеството си на потребител с „Адвансед Кодинг Ентърпрайз“ ООД. Всеки потребител има право да публикува и своя снимка или изображение, с което да бъде асоцииран или идентифициран профила му в сайта (т.н.Аватар), като снимката или изображението ще са достъпни и видими от всички потребители на сайта.Потребителят се задължава да притежава авторско право върху снимковия материал, използван от него.

Чл.9. Всеки потребител на платформата „Купувалник” има право да се свързва, респ. да договаря условията на сделка, с другите потребители на платформата, чрез изпращане на лични съобщения помежду им и осъществяване на контакти, чрез посочените от съответните потребители електронни пощи (имейли), при пълно спазване на законовите разпоредби относно тайната на кореспонденцията.

Чл. 10. При осъществяването на лични контакти чрез сайта „Купувалник”, потребителите имат право да договарят нови цени на стоки или услуги, различни от обявените на сайта, както и да сключват сделки по начин и при условия, уточнени помежду им.

Чл. 11. Всеки от потребителите на платформата „Купувалник” има право да дава мнение и оценка на други обяви, респ. на поведението на други потребители, чрез инструментите на платформата.

IV. Публикуване на обява

Чл. 12. (1) Обявата е писмено съобщение, съдържащо „покана за покупка”, в което се посочват по подходящ начин, в зависимост от използваното средство за осъществяване на поканата, всички характеристики на стоката или услугата, които трябва да бъдат известни на потребителя и тяхната цена, което дава възможност на потребителя-купувач да направи покупка.

(2) Публикуването на обява на сайта „Купувалник” е безплатно. При определени условия, указани по-долу в настоящите Общи условия, Администраторът предоставя на потребителите възможност и за платени обяви.

Чл. 13. За да бъде публикувана обявата на сайта „Купувалник” Потребителят е длъжен:

- да попълни описанието на продукта/ услугата в съответната форма, предложена от платформата (основните характеристики на стоката/ услугата и цената);

- да посочи вида на желаната от него сделка - купува или продава;

- да определи състоянието (ново, старо – в много добро състояние, запазено, за ремонт, след основен ремонт и др.), както и местонахождението на предлагания продукт.

Чл.14. (1) Когато се предоставя в писмена форма, информацията задължително трябва да е на български език и да е изразена в единиците на величините от Международната система единици SI.

(2) Обявата може да е на друг език, единствено, ако има описание и на български.

(3) В случаите по ал. 2, по-горе, Администраторът може въпреки това да премахне обявата, ако заподозре, че другият език съдържа нещо непозволено от Общите условия, противоречи на добрия морал или е неразбираема за него.

Чл.15. Информацията, съдържаща се в обявата, трябва да бъде вярна, пълна и разбираема.

Информацията не трябва да бъде лъжлива, подвеждаща или заблуждаваща.

Чл.16. Изрично се забранява публикуването на обяви на сайта „Купувалник”, респективно предлагането/ търсенето на стоки и услуги, които са забранени или противоречат на законите на Република България, както и такива, които нарушават правата на трети лица, (вещни права, патентни права, авторски, сродни, други права на интелектуална собственост и пр.), както и стоки и услуги, забранени от правилата на платформата „Купувалник”.

 

 

Към страница 2 >>